035 - 260 74 74 info@rens-en-rens.nl

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijopleidingen in de categorieën A en B en daarbij behorende CBR/BNOR praktijkexamens en overige, bij Rijschool Rens & Rens afgenomen producten of diensten. Zij zijn van toepassing op Rijschool Rens & Rens, verder genoemd `Rijschool’.

Artikel 2: Rijopleiding

De cursist(e) krijgt praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.

De instructeur evalueert regelmatig de voortgang van de cursist(e)in relatie tot de exameneisen.

De lesvoertuigen voldoen aan alle eisen die het CBR daarvoor stelt.

De lessen zullen volledig worden benut voor de cursist(e). Het is niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd bij andere zaken betrokken is die niets met de les te maken hebben en in de auto wordt niet gerookt.

De cursist(e) dient ten alle tijden de aanwijzingen van de instructeur op te volgen.

Indien de lessen niet door kunnen gaan wegens ziekte van de instructeur of door weers- en/of verkeersomstandigheden, dan wordt de cursist(e) hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien mogelijk wordt direct een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De cursist(e) kan in dergelijke gevallen geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

Om de lessen te volgen dient de cursist(e) voor auto minimaal 16,5 jaar oud te zijn en voor motor minimaal 18 jaar. Tevens dient de cursist(e) tijdens de lessen altijd een geldige ID-kaart of ander legitimatiebewijs bij zich te hebben.

De cursist(e) zorgt ervoor op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de cursist(e) te laat, dan wacht de instructeur 15 minuten. Wanneer de cursist(e) dan nog niet is gearriveerd heeft de Rijschool het recht om de volledige lesprijs in rekening te brengen.

De Rijschool heeft het recht om de volledige lesprijs in rekening te brengen wanneer de cursist(e) niet minimaal 2 werkdagen van te voren heeft afgezegd.

Een te laat afgezegde les wordt niet bij de cursist(e) in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Bijvoorbeeld het overlijden van een naast familielid of een spoedopname van cursist(e) in het ziekenhuis. Geen dringende reden is een vakantie of een ziekenhuisopname waarvan van te voren bekend is dat deze gaat plaats vinden, maar dat dit niet van te voren is aangegeven.

Artikel 3 CBR: Praktijkexamen

Het rijexamen wordt door de Rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat de examenkosten door de cursist(e) zijn betaald en aan alle benodigde formaliteiten is voldaan.

De cursist(e) legt het examen af met de auto of motor waarmee rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het gebeuren dat de cursist(e) het examen aflegt met een vervangend voertuig.

Als de cursist(e) niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de cursist(e) toegerekend kunnen worden, dan zijn de kosten voor een nieuwe aanvraag voor de cursist(e). Het examen komt te vervallen en de Rijschool heeft het recht om aan de cursist(e) de kosten van een rijles te berekenen.

Indien het examen niet kan doorgaan wegens slechte weersomstandigheden dan wordt het examen alleen uitgesteld en wordt een nieuwe datum vastgesteld. Opnieuw betalen voor een examen is dan niet nodig. Wel heeft de Rijschool het recht om de kosten voor eventuele extra rijlessen in rekening te brengen.

De cursist(e) is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat:

a. cursist(e) vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/zij dit d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan de Rijschool kan aantonen;

b. een familielid tot en met de tweede graad van de cursist(e) of van de rijinstructeur is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven;

c. het lesvoertuig of een gelijkwaardig type op het praktijkexamen niet ter beschikking is;

d. het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. De Rijschool zorgt er in dit geval voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.

De rijschool heeft het recht om, 3 weken voor de datum van het examen, het examen op advies van de instructeur om te zetten naar een tussentijdse toets als de leerling de aanbevolen hoeveelheid lessen niet gevolgd heeft of als de instructeur vindt dat de leerling om een andere reden nog niet het examen-niveau bereikt heeft.

Artikel 4 Betaling

De cursist(e) is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding vóór de afgesproken betalingstermijn te voldoen.

De Rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen.

De cursist(e) is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de rijinstructeur is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is.

Indien de cursist(e) niet tijdig heeft betaald wordt zonder aanmaning vanaf de vervaldatum 2% per maand rentevergoeding over het openstaand bedrag verrekend.

Indien de cursist(e) na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal de Rijschool het bedrag verhoogd met 15% voor incassokosten en invorderingskosten met een minimum van € 100,- laten invorderen door een gerenommeerd incassobureau.

Bij niet tijdige betaling is de Rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.

Indien de cursist(e) tijdens de lesovereenkomst meer dan 1 jaar geen rijlessen inplant komt de lesovereenkomst te vervallen zonder restitutie van het openstaande tegoed.

Artikel 5 Beëindiging rijopleiding

Indien de Rijschool haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist(e) zonder kosten stoppen met de rijopleiding. De Rijschool zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan cursist(e) betalen.

De cursist(e) kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om medische reden(en) waardoor van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren. Cursist(e) dient een doktersverklaring te kunnen overleggen. De Rijschool zal in dit geval het tegoed, minus betaalde examengelden en administratiekosten met een minimum van € 100,- binnen 14 dagen aan cursist(e) betalen.

Indien de cursist(e) de rijopleiding wenst te beëindigen, zal in geen geval terugbetaling plaatsvinden van de gedane betalingen.

Indien de cursist(e) binnen 3 maanden geen vervolgafspraken heeft gemaakt en de Rijschool ook niets meer heeft vernomen van de cursist(e), dan is de Rijschool gerechtigd de overeenkomst zonder tegenbericht en zonder retourbetaling te beëindigen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

De cursist(e) is niet aansprakelijk voor schades van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de intakeles, rijles en het praktijkexamen.

De Rijschool is niet aansprakelijk voor schades die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist(e) door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

De Rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de cursist(e), ondanks zijn/haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

Artikel 7: Klachtenregeling

De cursist(e) kan, indien er geschillen ontstaan tussen hem/haar en de rijinstructeur een beroep doen op bemiddeling door de Rijschool.

Het beroep op bemiddeling kan direct telefonisch aan de Rijschool worden gemeld of schriftelijk worden gedaan binnen 7 dagen nadat het geschil is ontstaan.

Indien bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt wordt het geschil aan de rechter voorgelegd.

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Rijschool Rens & Rens is ingeschreven bij de KvK Gooi- en Eemland onder nummer: 60273046

Telefoonnummer: 035 – 260 74 74

Rabobank rekeningnummer: NL03RABO0157378330

BTW nummer: NL00000853837892B01